Indkaldelse til Årsmøde i Aarhus Tigers Cheerleaders.

Søndag 23. august 2020 kl. 13.00 i Terrasse Vest, Vejlby Risskov Hallen, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest otte dage før årsmødet. Forslag kan indsendes på mail info@tigerscheer.dk.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af foreningsledelsens beretning og vision for fremtiden
Formanden aflægger beretning for 2019 og fortæller om de kommende tiltag for 2020

4. Godkendelse af kontingent for Tigers Future for sæson 2019
Efter vedtægternes § 5 kan foreningsledelsen fastsætte kontingent og opkræve dette før, det er vedtaget på et årsmøde. Kontingentet skal på førstkommende årsmøde godkendes. Godkendes kontingentet ikke, skal kontingentdifferencen hurtigst muligt reguleres til årsmødets beslutning.

Ved sæsonstart i august 2019 besluttede foreningsledelsen at oprette et Peewee Minor-hold, Tigers Future, og at fastsætte kontingentet for Tigers Future til 800 kr. årligt, fordelt med fire opkrævninger á 200 kr.

Da dette kontingent ikke blev vedtaget ved årsmødet 2019, forelægges det årsmødet til godkendelse.

5. Godkendelse af revideret regnskab for 2019

6. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent
Godkendelse af budget 2020.

7. Behandling af indkomne forslag

7.1. Forslag om vedtægtsændringer
Foreningsledelsen foreslår en række mindre ændringer i de eksisterende vedtægter.

7.2. Forslag om nedsættelse af lokalegruppe
Foreningsledelsen foreslår, at der nedsættes en lokalegruppe med reference til foreningsledelsen, der har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aarhus Tigers Cheerleaders inden for en kortere tidshorisont kan flytte til egne lokaler. Det er ønsket, at der senest på årsmødet 2021 kan fremlægges et forslag til årsmødets drøftelse og beslutning.

8. Valg af foreningsledelsen

8.1. Valg af formand for 2 år
Jakob Ljungberg blev i 2019 valgt som formand i 2 år. Formanden er således først på valg i 2021.

8.2. Valg af kasserer for 2 år
Foreningsledelsen foreslår genvalg af Birgitte Vallentin Andersen.

8.3. Valg af 4 ledelsesmedlemmer
Det bemærkes, at antallet af ledelsesmedlemmer er identisk med de forslag til nye vedtægter, som årsmødet skal tage stilling til under punkt 7.1.

8.3.1. Valg af ledelsesmedlemmer for 2 år.
Steffen Damsgaard Sørensen blev i 2019 valgt som ledelsesmedlem i 2 år. Steffen Damsgaard Sørensen er således først på valg i 2021.

Foreningsledelsen foreslår genvalg af Catharina Vesterlund.

8.3.2. Valg af ledelsesmedlemmer for 1 år
Foreningsledelsen foreslår genvalg af Tina Damkjær Larentis.

Foreningsledelsen har ikke forslag til det andet medlem.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
9.1. Valg af revisor
Foreningsledelsen foreslår genvalg af Claus Juhlin.

9.2. Valg af revisorsuppleant
Foreningsledelsen har ikke forslag til valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Aarhus Tigers Cheerleaders
CheerledelsenVedtægternes § 7 om afholdelse af årsmøde i Aarhus Tigers Cheerleaders
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i årets første kvartal. Årsmødet indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest otte dage før årsmødet.

Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside fem dage før årsmødets afholdes og udsendes på mail eller brev til medlemmerne.

Stk. 4. På det ordinære årsmøde behandles som minimum følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af foreningsledelsens beretning og vision for fremtiden
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Godkendelse af det kommende års budget Herunder godkendelse af det kommende års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af foreningsledelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
9. Eventuelt

Stk. 5. Stemmeret til årsmøde har foreningsledelsen, aktive seniormedlemmer og aktive ungdomsmedlemmer repræsenteret ved forældre eller værge. Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før årsmødet og må ikke være i kontingentrestance. 7.5.a. Der kan kun afgives en stemme per aktivt medlem.
7.5.b. Hver person kan kun have én stemme.
7.5.c. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
7.5.d. Æresmedlemmer og støttemedlemmer kan uden stemmeret overvære årsmødet.
7.6.e. Man anses for at være seniormedlem fra ens fyldte 18 (attende) år.

Stk. 6. Valgbar til foreningsledelsen er aktive seniormedlemmer samt forældre til aktive medlemmer. Andre frivillige med interesse i aktiviteten kan med årsmødets godkendelse vælges til foreningsledelsen.

Stk. 7. Årsmødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af foreningsledelsen, til at lede årsmødet.

Stk. 8. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 flertal ved optagelse af æresmedlemmer, jf. § 4, stk. 2. Ved afstemning om eksklusion af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget, jf. § 6, stk. 2. og § 15.

Stk. 9. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis det ønskes af mindst et tilstedeværende medlem.

Stk. 10. Årsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af drøftelserne på årsmødet optages i det omfang, som dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten. Protokollen er tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til foreningsledelsen.